Gegevensbeschermingsinformatie (Privacybeleid) IDLaS-NL

De Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We verwerken persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van onze websites in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We publiceren uw gegevens niet en geven ze niet ongeoorloofd door aan derden.
Hieronder leggen we uit welke gegevens we registreren wanneer u een van onze websites bezoekt en hoe ze precies worden gebruikt:

A. Algemene informatie

1. Omvang van gegevensverwerking
In principe verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van gebruikers alleen voor zover dit nodig is om de werking van onze website en onze inhoud en diensten te waarborgen. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt meestal nadat de gebruikers toestemming hebben gegeven. Een uitzondering doet zich voor wanneer gegevensverwerking wettelijk is toegestaan.

2. Wettelijke basis van gegevensverwerking
Voor zover de toestemming van de betrokkene is verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 (1) lid a van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) als wettelijke basis.
Bij de verwerking van persoonsgegevens om een contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 (1) lid b van de GDPR als wettelijke basis. Dit is ook van toepassing op verwerkingen die vereist zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Indien verwerking noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigde belang van de MPG of een derde partij, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 (1) lid f van de GDPR als basis voor dergelijke verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit is voorzien in Europese of nationale regelgeving in EU-verordeningen, wetten of andere regelingen waaraan de MPG onderworpen is. Blokkering of verwijdering van gegevens vindt alleen plaats indien een opslagperiode die is voorgeschreven door een van de eerdergenoemde normen verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens verder op te slaan voor de afhandeling van een contract of de uitvoering ervan.

4. Contactgegevens van de verantwoordelijke personen
De verantwoordelijke entiteit in de zin van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en andere nationale gegevensbeschermingswetten, evenals andere wetgeving inzake gegevensbescherming, is de:
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG)
Hofgartenstrasse 8
D-80539 Munich
Telephone: +49 (89) 2108-0
Contact form: https://www.mpg.de/contact/requests
Internet: https://www.mpg.de

5. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming bij de verantwoordelijke entiteit is:
Heidi Schuster
Hofgartenstrasse 8
D-80539 Munich
Telephone: +49 (89) 2108-1554
E-mail: datenschutz [at] mpg.de

B. Levering van de website en aanmaak van logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, registreren onze service en applicaties automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de bezoekende computer.
De volgende gegevens worden tijdelijk verzameld:

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van onze systemen. Deze gegevens worden niet samen met de andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 (1) lid f van de GDPR. Opslag vindt plaats in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens helpen ons ook bij het optimaliseren van de websites, het verhelpen van storingen en het waarborgen van de beveiliging van ons IT-systeem. Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking op grond van artikel 6 (1) lid f van de GDPR ligt ook in dergelijke doeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als gegevens worden verzameld voor het leveren van de website, is dit het geval wanneer het betreffende bezoek is beëindigd. In het geval dat gegevens worden opgeslagen in logbestanden, is dit het geval na maximaal zeven dagen. Opslag boven deze periode is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of verwijderd, zodat ze niet langer kunnen worden toegewezen aan de bezoekende client.
Het registreren van gegevens voor het leveren van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is essentieel voor het functioneren van de website. Gebruikers hebben daarom niet de mogelijkheid om dergelijke gegevensregistratie in te trekken.

C. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een reeks karakters waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek aan de website.
We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen ook technisch gezien de identificatie van de bezochte browser na een paginawijziging. De volgende gegevens worden opgeslagen en overgedragen in de cookies:

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies is artikel 6 (1) lid f van de GDPR. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het absoluut noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging opnieuw kan worden geïdentificeerd. We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen::

Gebruikersgegevens die worden verzameld via technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, kan het zijn dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

D. Registratie

Op onze websites bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren, waarbij persoonlijke gegevens worden ingevoerd in een gegevensinvoerformulier. We verzamelen over het algemeen uw e-mailadres, achternaam en voornaam. We informeren u over de specifieke verwerking van de gegevens en we verkrijgen uw toestemming als onderdeel van de registratieprocedure.
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is de toestemming van de gebruiker op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR. Indien registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van gegevens artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. De registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde inhoud en diensten op onze website te kunnen aanbieden, of om een overeenkomst met de gebruiker uit te voeren, of om precontractuele maatregelen te treffen. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, als de registratie wordt geannuleerd of gewijzigd op onze websites. Voor het registratieproces om een overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen te treffen, is dit het geval als de gegevens niet langer nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Na afloop van de overeenkomst kan het nodig zijn om de persoonlijke gegevens van de contractuele partner blijven op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.
Als gebruiker kunt u de registratie te allen tijde annuleren. U kunt op elk moment de gegevens die in verband met uzelf zijn opgeslagen laten wijzigen. De procedure wordt gedetailleerder beschreven in de specifieke registratieprocedure. Als de gegevens nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen te treffen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover geen contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering verhinderen.

E. Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan overheidsinstanties en autoriteiten in wettelijk vereiste gevallen en/of voor vervolging in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor enig ander doel.

F. Rechten van betrokken personen

Als persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld in het kader van de genoemde diensten, heeft u in principe de volgende rechten, voor zover er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn in individuele gevallen: